Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Кредитна история

Какво означава кредитна история и каква роля играе при кандидатстване за кредит?

В последните години кредитирането се разви изключително много и за съжаление все по-чести са случайте, в които определен кредитополучател е допуснал просрочие в обслужване на задълженията си. Ако сме допуснали просрочие, то пред нас стои въпроса къде се отразява това просрочие, колко време остава като кредитна история и как би ни повлияло при необходимост от теглене на нов кредит? Това са само част от въпросите, когато говорим за кредитна история, на които ще се опитаме да отговорим.


От къде може да се набави информация за кредитната история и ползваните кредити?

Финансовите институции имат достъп до Централен кредитен регистър (ЦКР). Именно в справката от Централния кредитен регистър се виждат броя на кредитите, вида, сумата, остатъчния дълг, месечната вноска и редовността на задълженията. В тази справка освен, че се съдържат данни за текущите кредити, същата носи информация и за обслужване на задълженията 5 години назад. Тоест, ако сте допуснали просрочие по кредити, които вече са погасени през последните 5 години, въпреки че вече са погасени, то начина на обслужване може да бъде видян от справка в ЦКР. Ето защо е важно коректността и точността в обслужването на кредитите.

Според начина на обслужване на кредитите те се разделят в 4 категории, а именно:

  • Редовен кредит – кредитите се обслужват коректно без допускани просрочия или със забава до 30 дни, когато е допусната случайно. Забавянето е отстранено в рамките на 30 дни и това не се отразява в кредитния регистър като лоша история.
  • Под наблюдение – кредити, при които просрочието по главница или лихва е от 31 до 90 дни. Когато просрочието е в тези граници, банката го класифицира под наблюдение. Счита се, че са налице индикации за влошено финансово състояние е трябва да се предприемат първите мерки за оздравяване на експозицията.
  • Необслужван кредит – кредити с просрочие на главници и лихви от 91 до 180 дни. В тези случай се счита, че кредитополучателят е нарушил многократно договорните условия и финансовото му състояние е нестабилно, което ще се отрази в непогасяване на задължението.
  • Загуба – кредити с натрупани просрочия над 180 дни. В тази категория са т.нар. съдебни кредити. Образува се съдебно производство срещу длъжника, тъй като се счита, че са предприети всички мерки, но не са довели до резултат.


Централен Кредитен Регистър (ЦКР) - отчитане на кредитната история в България

Централния кредитен регистър е информационна система за кредитна задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, поддържана от БНБ. В регистъра подлежат на отчитане кредитите независимо от размера им и към коя институция са.

Много рядко, но в практиката съществуват случай, в които са допуснати грешки в регистъра. Грешката може да бъде коригирана единствено от банката кредитор и то при доказването й.

В справката извадена от ЦКР не фигурират имената на банките и институциите, от които са ползвани кредитите. Понякога се налага детайлна информация в това число и имената на банките. Такава справка може да бъде издадена само от БНБ. В тази детайлна справка може да се видят конкретно банките и институциите и към коя от тях е просрочието при наличие на такова.

Всяка финансова институция ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, подава информация за състоянието на всички активни кредити на клиентите си към последна дата на отчетния месец. Към 20-то число може да бъде видяна информацията за предходния месец. Това е важно да се знае, тъй като понякога на кредитополучателите им е необходима актуална информация, а тази в регистъра реално излиза със забавяне. Ето защо, банките издават удостоверения за погасени задължения.


Как банката проверява и анализира информацията от ЦКР?

След като искането за кредит е входирано от банката, то следват редица проверки на кредитоискателя и солидарните длъжници. Една от тях е проверка на състоянието на кредитите – текущи и погасени. Пълна информация за начина на погасяване на кредитните задължения дава справката от ЦКР.

Банките не правят компромис по отношение на кредитната история. Кредитират кредитоискатели с редовно погасявани задължения. Това е изключително важно и се спазва и съблюдава много стриктно. Ако са допускани просрочия, то трябва да бъдат обясними и доказуеми. Без ясна причина, банката не би приела да финансира кредитоискател, който е потенциален нередовен клиент.

Случайте, в които се допускат изключения са малко. Като например, формирано просрочие от неплатена годишна такса по кредитна карта, която е издадена като съпътстващ продукт. Често пъти кредитополучателят забравя, че тя е предоставена без такса за първата година и съответно на втората, ако не е уведомен изрично от банката, сумата за таксата не е осигурена. Системите на банките са настроени така, че при наличие на средства по сметката, първо се погасяват таксите, след което другите задължения. Именно от тук се поражда и проблема – таксата е погасена за сметка на вноската по кредита например. И съответно е налице просрочие. Ако банката не уведоми веднага клиента е възможно да минат 30 дни, след което кредита преминава в друга група. Всичко това трябва да бъде обяснено в последствие при евентуално кандидатстване за друг кредит в друга финансова институция.

Кредитната история е много важен показател и индикатор за финансовото състояние на кредитоискателя. Освен това, банките са предпазливи, тъй като са длъжни да заделят провизии. А това се случва, когато кредита се класифицира „под наблюдение”, „необслужван” или „загуба”. В тези случай, банката заделя определена сума, която не може да използва, за да формира доход. В зависимост от това каква е класификацията на кредита, банката е длъжна да задели 10%, 50% или 100% от стойността на кредита. И именно това са средствата, от които не реализира доход.

Ето защо банката има пълно основание при наличие на просрочие в миналото да откаже финансиране на потенциален кредитополучател, за да се предпази, тъй като са налице индикации за затруднения.

Справка за кредитната история / Проверка на кредитната история в ЦКР
Всеки може да направи справка за кредитната си история в БНБ, като за тази цел следва да попълни искане за изготвяне на подробна справка.
Достъп до онлайн проверка на кредитната история на ЦКР имат само банките и кредитните институции, които имат специално разрешение за ползване на тази услуга.

Добра кредитна история
В България за добра кредитна история, означава да се ползвали и погасявали кредитите си редовно и без закъснения над 1 месец (съответно без отчетени закъснения съгласно справката от ЦКР).
За разлика от други страни, в България и хората, които не са ползвали кредити също се счита, че имат добра кредитна история (тъй като не са имали забавени плащания).

Лоша кредитна история - давност и заличаване
Давността или заличаването на данните при влошена кредитна история съгласно ЦКР изтича 5 години след пълно погасяване на ползваните кредити.
Разбира се, това е валидно, ако наистина кредитната история е силно влошена, като в много от банките е достатъчно 1 или 2 години кредитите да са погасявани, за да може кредитната история да се счита за приемлива.
При минимални забавени плащания, дори и 1-6 месеца са достатъчни, за да възстановим добрата си кредитна история.


Кои банки и кредитни компании отпускат кредити с лоша кредитна история?
Всички банки и кредитни компании са изключително внимателни про отпускане на кредити, за които имат съмнения, че не могат да бъдат обслужвани и издължени.
Разбира се, всяка банка и кредитна компания има свои правила за отпускане на кредити и лошата кредитна история в една банка, може да бъде приемлива в друга банка или кредитна компания.

Ето кредитните компании:
- Бързи кредити с лоша кредитна история - виж и кандидатствай тук
- Ипотечни кредити с лоша кредитна история - виж и кандидатствй тук