Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Теглене на ипотечен кредит

Какво трябва да знаем при теглене на ипотечен кредит?

Тегленето на жилищен кредит е свързанo със значителни разходи и много важни въпроси, като избор на най-изгодната оферта, сравнение на различните условия или изисквания, доходите, оценките на имота и много други специфики свърани с разрешаването, покупката и усвояването на кредита.


От коя банка да изтеглим кредит?

Избора на банка е от съществено значение при теглене на ипотечен кредит. С банката, която сме избрали ще бъдем в дългосрочни взаимоотношения и затова е важно тя да има ясни и прозрачни правила. Банката трябва да ни е предоставила цялата необходима информация, която ни е нужна, за да вземем информирано решение за ползване на ипотечен кредит. Ползването на независим консултант, който може да ни съдейства за избора на банка и най-изгодна оферта може да ни помогне дългосрочно да спестим значителни средства и да си спестим излишни “изненади” свързани с офертите и спецификите в различните банки.


Какво трябва да знаем при теглене на жилищен заем и как да не бъдем подведени?

Одобрението на ипотечен кредит отнема доста време, тъй като процеса по разглеждане и вземане на окончателно решение от страна на банката е свързан с дълги процедури. Обследват се доходите на кредитоискателя и съдлъжниците по кредита, обследва се и обезпечението. Ето защо е важно първо да сме избрали една или две банки, които от една страна предлагат най-добрите условия, а от друга страна ще ни разрешат кредита в зависимост от разполагаемите доходи, кредитоспособност, собствено участие и предложеното обезпечение. Това е съществен момент, тъй като ако кредитоискателя не отговаря на критериите на банката за кредитоспособност, то сделката не би могла да се състои или поне не в такива параметри, които бихме желали.

Решението на банката е с давност между 2 и 3 месеца. Така, че ако все още не сте намерили жилище, то в този период бихте могли да изберете подходящото, след като вече сте наясно дали банката ще Ви финансира. В противен случай, рискувате да дадете капаро, да направите допълнителни разходи свързани с набавяне на документи и ако сделката не може да се състои, поради това, че не покривате изискванията на банката, то тогава всички тези вложени средства ще бъдат загубени. Но, ако сте наясно до каква максимална сума банката би могла да Ви финансира, то тогава цената на жилището, което ще търсите ще бъде съобразена. По този начин може да договаряте и ценови услоия, тъй като няма да сте притиснати от времето и обстоятелствата.

Съветът ни е да не подписвате предварителен договор за покупко-продажба и да не плащате капаро без да сте проучили вариантите за получаване на ипотечен кредит.


За какво да внимаваме, ако първо сме избрали жилището?

Ако въпреки всичко, първо намерите жилище и след това пристъпите към теглене на банков кредит, то в предварителния договор за покупко-продажба е добре да договорите по-дълъг срок на плащане с цел да може да намерите най-подходящата за Вас оферта и банка. Срока на плащане не трябва да бъде по-кратък от 1 месец, тъй като освен разглеждане и одобрение от страна на банката, трябва да предвидите и административните срокове за издаване на част от документите, които са задължителни при учредяване на ипотека. Такива са данъчна оценка, актуални скици/схеми на имота, удостоверение за вещни тежести, удостоверение за липса на задължения и други документи, които е възможно да бъдат необходими в процеса на одобрение и усвояване на кредита.

Трябва да сме наясно, че всяка банка има различни критерии за кредитоспособност на кредитоискателя. Важно е да имиаме предвид, че във всички банки е необходимо доходите ни да бъдат доказуеми.
В някои кредитни компании е възможно отпускането на кредит и без доказани доходи, но вариантите за кредити без официални доходи са свързани с по-високи разходи и в някои случаи и по-кратки срокове за погасяване.

Ето защо, ако трудовия договор, на който работите е на минималната работна заплата или сте на изпитателен срок, задължително трябва да проверите дали има банка, която може да Ви финансира и при какви условия, както и ще бъдат ли необходими и допълнителни документи за доказване на дохода.

В голяма част от банките не се признават временни доходи, доходи от сезонна работа, получени обезщетения за времнна трудоспособонст, бременост, раждане и отглеждане на дете.

 

Как да сме сигурни в одобрението на банката?

След предварително условно одобрение за финансиране, банката може да Ви издаде сертификат за одобрение на ипотечен кредит. С този сертификат, освен че Вие като кредитоискател сте получили официално потвърждение за финансиране, може да го представите и на продавача на имота. Така и продавача ще бъде сигурен, че финансирането е осигурено и финализирането на сделката зависи от завършване на процедурите по прехвърляне и вписване на обезпечението.

Банката има възможност да издаде сертификат за предварително одобрение или сертификат за окончателно одобрение. Чрез сертификата, купувача удостоверява възможността да ползва определена сума за закупуване на жилищен имот чрез ипотечен кредит.

За издаването на такъв сертификат, банката начислява такса, но тя е съвсем минимална, а със сертификата си гарантираме определена доза сигурност.

 

Важен ли е годишния процент на разходите (ГПР)?

Всички банки са задължени да предоставят информация за ГПР по кредитите на своите клиенти. Ето защо, когато избирате банка и сравнявате конкретни оферти е добре да обърнете съществено внимание на формирания годишен процент на разходите. Разбира се, когато сравняваме ГПР при различни оферти, трябва да сравняваме при кредити с еднакви параметри относно размер и срок на кредита. Така най-точно бихме могли да направим разграничение между офертите на банките и да изберем най-добрата.

След като сме сравнили ГПР-то, остава да проверим какви точно ще бъдат всички такси по кредита. При отпускане на ипотечен кредит и в срока му на обслужване се начисляват редица такси. Всяка една от тях трябва да знаем кога се събира и как би ни се отразила.


Какви са таксите при теглене на жилищен кредит?

Такса за разглеждане на документи – таксата може да бъде фиксирана или процент от сумата. През промоционални периоди, често пъти банките не начисляват и не събират такава такса.

Такса за управление на кредита - варира между 0.25% и 2.5% от размера на кредита. Таксата се дължи еднократно при усвояване на кредита. Възможно е да бъде разсрочена и като периодична такса към месечните вноски по кредита.

Такса за предсрочно погасяване при рефинансиране на кредита– всяка банка има такава такса, като тя варира между 3 и 5%.

Такса за предоговаряне на условия по кредита - начислява се в случайте, в които отправяме молба към банката за промяна на договорени условия по кредита – промяна на обезпечение, предоговаряне на лихвения процент, промяна на погасителния план и други. Стандартната такса е 1%.

По-малки като такси са таксите свързани с откриване и месечно поддържане на разплащателна сметка, по която ще бъде отпуснат кредита и съответно ще бъде погасяван през срока на действие на заема. Таксата за поддържане на сметката е между 2 и 5 лв. в зависимост от вида на сметката.

Възможно е банката да начислява такса касово броене – тази такса се заплаща върху сумата, която внасяте в банката на каса. Това е в случайте, в които работната заплата не се превежда в банката. Тогава е необходимо да осигуряваме средства по сметката, обслужваща кредита.

Тук е важно да знаем дали банката предлага комплекса услуга, т.е. едновременно с отпускане на ипотечен кредит, да ни предостави възможност за ползване на овърдрафт или кредитна карта. При разглеждане едновременно с ипотечния кредит, обикновено по това допълнително финансиране под формата на овърдрафт или кредитна карта, не се дължат такси за разглеждане и ползване за първата година. Това може да бъде разход, който да спестим.


Разходи по прехвърляне на имота и нотариални такси

Освен разходите по кредита, трябва да предвидим и допълнителните разходи по прехвърляне на имота, нотариални такси, комисион на брокер, местен данък и други.

Нотариалните такси при сделки с недвижими имоти се изчисляват върху материални интерес, а именно пазарната цена на имота. Ако в предварителни договор за покупко-продажба е фиксирана реалната цена на имота, то нотариусът трябва да удържи такса според договорената цена.

Правилото е, че нотариалната такса се начислява и събира поне върху данъчната оценка на имота. Някои клиенти спестяват разходи с изповядане на сделката на данъчна оценка и доплащане под друга форма. В този случай, обаче трябва предварително до сте договорили с продавача точно каква сума да бъде вписана в предварителния договор за прехвърляне на имота и евентуално за остатъка от плащането. Така ще може да се заплатят таксите в зависимост от уточнената цена. Това, обаче са специфични въпроси, които трябва да бъдат обмислени внимателно и да бъдат съгласувани внимателно.

В зависимост от съгласувания вариант за прехвърляне на имота може да се учреди законна или договорна ипотека.

Отделно от изброените такси се заплаща и местен данък. Точния данък може да бъде калкулиран в зависимост от стойността на сделката и общината, в която се изповядва сделката. Разходите за покриване на данък от 2% също представляват съществена сума, която следва да бъде предвидена. Ако, обаче тази цена е по-ниска от данъчната оценка на имота, данъчното задължение се определя на база данъчна оценка. Данъка се заплаща от купувача, освен ако предварително не е договорено друго – да се поеме от продавача или пропорционално да бъде разпределен между двамата.

Ето така някои клиент икономисват средства, като данъка се плаща върху данъчната оценка, а не върху реалната стойност, на която придобиват имота. Нашият съвет е всичко да бъде обмислено много внимателно за спестяване на излишни данъчни и търговски рискове.


Съвети, необходими документи и консултации при теглене на ипотечен кредит

Налице са многобройни подробности, с които бихте могли да спестите време и пари при тегленето на кредита. Ето защо Ви препоръчваме ползването на професионална помощ от кредитен консултант, който да Ви помогне от първоначалното проучване на сделката, избора на най-изгодна оферта, съдействие за договаряне на най-добрите условия и успешното реализиране на сделката.
 

При нас можете да разгледате различните оферти и да кандидатствате директно за бърз кредит или да се възползвате от консултациите или съдействието за отпускане на кредит за покупка на жилище.

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

Полезни кредитни калкулатори

Погасителните планове

 

 

Калкулатор за изчисление на ГПР

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

Сравнение на условията по потребителските кредити:

 

 

Заяви получаване на бърз заем:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит