Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Оферти за ипотечни кредити

Как да получим най-изгодните оферти за жилищен кредит и как да изберем най-добрата?

 

Банките предлагат различни оферти за ипотечни и жилищни кредити и са изключително гъвкави по отношение на условия и параметри.

 

Вземи най-добрите оферти от всички банки

 

Преди да изберем в коя банка да кандидатстваме е добре да сме изяснили някой важни въпроси, а именно:

 

Преди да изберем в коя банка да кандидатстваме е добре да сме изяснили някой важни въпроси, а именно:

 • С какви собствени средства разполагаме, за да участваме в сделката по покупка на желания имот?
 • Каква част от месечния доход можем да заделим за погасяване по кредита?
 • Какви допълнителни разходи ще имаме при покупката на имота (вкл. нотариални такси, ремонти и други)?

Това са основните въпроси, с които ще може да се ориентираме какъв ще бъде желания размер ипотечен кредит, както и ще бъде ли необходим допълнителен потребителски кредит за ремонт и други разходи. Освен това следва да преценим срока за погасяване и за вида на погасителния план (с анюитетни вноски или с намаляващи вноски).

След като имаме яснота за всичко описано по-горе, може да се спрем на няколко конкретни оферти на различни банки. По този начин ще сме свели до минимум възможните оферти и ще анализираме единствено тези, които отговарят и се доближават най-много до нашите критерии.

 

Съдействие във връзка с получаване на най-добрите индивидуални оферти за жилищни кредити от всички банки парньори

 

Възползвайте се напълно безплатно от професионалните съвети на независим кредитен консултант, който е запознат с условията на банките и може да ви съдейства за получаването и договарянето на най-изгодните за вас индивидуални оферти за жилищен заем.

 

Искам да получа безплатна консултация

 

За какво да знаем, след като сме получили индивидуални оферти за жилищен кредит?

 

Когато сравняваме избраните ипотечни оферти, вниманието ни трябва да е насочено към:

 • Цената на ипотечния кредит – трябва да сравняваме общите разходи по кредита, а не само и единствено лихвения процент. Измерител на общите разходи е годишния процент на разходите (ГПР). Освен това трябва да обърнем внимание и на общата сума, която ще сме заплатили в края на периода.
 • Рискове и сигурност в офертата – тук трябва да обърнем внимание на няколко елемента:
  • Лихвена сигурност - какъв е лихвения процент по ипотечния кредит (фиксиран или плаващ)? Ако е фиксирана лихва, за какъв период е не може да се променя, а ако е променлива при какви условия се очаква да се промени и каква е вероятността за промяна в краткосрочен план? Какви са очакваните тенденции?
  • Застрахователна защита – какви застраховки е необходимо да направим, при какви условия и за чия сметка ще бъдат (за кредитополучателят или за банката)? Какви са покритията по застрахователната полица и имаме ли възможност сами като кредитополучатели да изберем застрахователя и застрахователните покрития?
  • Валутен риск – в каква валута да бъде кредита? Ако лихвите във валута са по-изгодни, означава ли, че трябва да се насочим към кредит във валута? Поемаме ли валутен риск, ако ипотечния кредит е във валута различна от валутата, в която получаваме доходите си? От друга страна пък има ли риск за обезценка на валутата, в която получаваме дохода си или за покачване на цената на валутата на кредита?
  • Допълнителни услуги и други ангажименти към банката кредитор – има ли изискване за превод на работната заплата по сметка в банката? Обвързваме ли получаването на по-изгоден ипотечен кредит с ползване и на други допълнителни банкови продукти и услуги (кредитна или дебитна карта, пакетки сметки, комунални и битови плащания и др.)? Ако имаме такива ангажименти и не ги изпълним през срока на действие на кредита, ще има ли санкции и какви ще бъдат те?

Всички изброени детайли са много важни, когато получаваме оферти и правим своя избор на най-подходящата банка при най-изгодните за нас условия от всички оферти. Трябва да обърнем внимание на всеки един от тях, за да сме сигурни, че ще направим най-подходящия избор, тъй като ипотечното финансиране е дългосрочно и ще бъдем обвързани с избраната банка за дълъг период. А това означава, че е добре да може да отговорим на условията и изискванията й в дългосрочен план.

Ако имате колебания за избор на конкретна оферта, може да отправите запитване към кредитен консултан, който в детайли ще може да разясни тънкостите на всяка една оферта.
Разбира се, не трябва да забравяме и възможностите за индивидуално договаряне на преференциални условия, за да съчетаем най-добрите условия от една оферта и предимствата на други банкови оферти за ипотечни кредити, за да получим наистина най-изгодните условия от всички банки.

 

Вземи най-добрите оферти от всички банки

 

Офертите за жилищен кредит винаги са индивидуални, като в много от банките зависят от доходите, предложеното обезпечение (град и вид строителство), доходите (с трудов договор, свободни професии или без доказване на доходи от небанкови финансови институции), със или без превод на заплата, необходимост от съдължник или поръчител, вида на валутата (лева, евро, долари или друга), дали доходите са от страната или кредита е за българи работещи в чужбина, кредитната история (при лоша кредитна история банките са по-консервативни, като може да има шанс в други компании) и т.н.

 

Разбира се основната цел на офертите за жилищни заеми е получаването на най-ниските лихви, като лихвата е само един от ценообразуващите фактори и следва да се съобразим и с всички допълнителни такси и ползвани услуги, за да можем да вземем най-правилното решение при избора на най-изгодната оферта.