Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Необходими документи за ипотечен кредит

 

Изисквания за разрешване и усвояване на ипотечен кредит

Необходимите документи за кандидатстване за ипотечен кредит зависят от типа на сделката (за покупка, за рефинансиране, за покупка на имот в процес на изграждане и др.), начина на доказване на доходите (доходи от работна заплата, доходи от собствен бизнес, договори за управление и др.), както и от вида на самото обезпечение (завършен имот, земя, строителство, за довършителни работи и др.).

Информация за необходимите документи

Във всеки отделен случай ще бъдат необходими определени документи, като документите се осигуряват в зависимост от етапа на сделката.
За предварително одобрение са нужни само документите за кандидатстване и за доказване на доходите, за кандидатстване за покупка на избран имот се подготвят документите за доходите и за имота, като след одобрение на кредита са нужни и съответните документи за вписването на ипотека и реализиране на сделката.

Документи за кандидатстване

 

Какви документи и формуляри са необходими за подаване на искане за кредит

 

 

 • Искане за ипотечен кредит (индивидуален формуляр/образец на банката)
 • Лична карта на кредитополучателите или съдлъжника / копие от документите за самоличност
 • Декларация за свързани лица (формуляр по образец)
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения (чл. 87, ал. 6 от ДОПК) - за ипотекарните длъжници (кредитополучателите) - получава се от НАП
 • Удостоверение за семейноположение от кредитоискателите и собствениците на имота, който ще служи за обезпечение на кредита
 • Декларация за свързани лица (образец)

 

 

 

Документи за доходите

 

В случайте, при които доходите се доказват с трудов договор

 

 

 • Служебна бележка за доходите - издава се от работодателя и много често е по-образец на банката (за кредитоискателите)
 • Копие от трудовия договор и допълнителни анекси (на кредитоискателите)

 

 

При налични доходи извън трудови правоотношения

 

 

 • Граждански договори, договори за управление или други
 • Договори за наем на недвижими имоти, договри за рента
 • Служебни бележки или сметки за изплатени суми
 • Документ за удостоверяване на размера на пенсията (от НОИ)
 • Годишни данъчни декларации

 

 

При доходи от собствен бизнес (собственик/съдружник)

 

 

 • Счетоводни отчети (ОПР и баланси)
 • Актуално състояние (съдебна регистрация)
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения

 

Документи за закупувания имот или обезпечението

 

При покупка имот/апартамент с разрешение за ползване

 

 

 • Предварителен договор за покупко-продажба
 • Документи за собственост на имота / Нотариален акт
 • Удостоверение за Данъчна оценка на имота
 • Удостоверение за Липса или наличие на тежести върху имота (от Служба по вписванията)
 • Скица или схема (от Кадастъра)

 

 

При ипотечен кредит за покупка на имот/апартамент в процес на изграждане

 

 

 • Предварителен договор за покупко-продажба
 • Документи за собственост на имота / Нотариален акт / Документ за отстъпено право за строеж / Скица и др.
 • Удостоверение за Данъчна оценка на имота
 • Удостоверение за Липса или наличие на тежести върху имота (от Служба по вписванията)
 • Скица / Виза за проектиране
 • Разрешение за строеж
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво
 • Архитектурен проект на имота (одобрен)
 • Удостоверение за степен на завършеност до ниво "Груб строеж" (Чл. 181 ал. 2 от ЗУТ)

 

 

При ипотечен кредит за строителство

 

 

 • Документи за собственост на имота / Нотариален акт / Документ за отстъпено право за строеж / Скица и др.
 • Удостоверение за Данъчна оценка на имота
 • Пазарна оценка на имота (от независим експерт/оценител или оценител на банката)
 • Удостоверение за Липса или наличие на тежести върху имота (от Служба по вписванията)
 • Проекто-сметна документация
 • Скица / Виза за проектиране
 • Разрешение за строеж
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво
 • Архитектурен проект на имота (одобрен)
 • Договори за проектиране, строителство и надзор

 

 

Документи за кредит за ремонт и реконструкция

 

 

 • Документи за собственост на имота / Нотариален акт
 • Удостоверение за Данъчна оценка на имота
 • Удостоверение за Липса или наличие на тежести върху имота (от Служба по вписванията)
 • Проекто-сметна документация / Количествено-стойностни сметки за планираните строително-монтажни или довършителни дейности

 

Заявете безплатна консултация - спестете време и пари!