Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Универсален ипотечен кредит в лева | УниКредит Булбанк | За покупка, текущи нужди или рефинансиране

Универсален ипотечен кредит в лева | УниКредит Булбанк | За покупка, текущи нужди или рефинансиране
Организация: УниКредит Булбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 977915 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 25 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор при представяне на всички необходими документи.
Пояснения
Пояснения Изискванията на банката към кредитополучателите са:
- да работят на постоянен трудов договор;
- да притежават минимум 1 г. трудов стаж.
Без ангажимент за превод на работна заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За текущи потребности на физически лица.
За покупка на офис, магазин или гараж.
За рефинансиране на аналогични кредити.
Гратисен период Не е разрешен гратисен период за главницата по кредита.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Преференциална лихва 4.65%.
Вид лихва Плаваща лихва, формирана от РЛП и фиксирана надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за оценка на риска - начислява се 1% върху размера на кредита и може да бъде платена след получаване на решение по кредитната сделка.
Месечни и годишни такси за кредита Без допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване При погасяване на част от кредита през първата година се начислява такса в размер на 1% върху предсрочно погасяваната част, считано от датата на усвояване.
Без такса след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При входиране на искане от кредитополучателя за промяна на параметри по кредита се начислява такса от 1% върху остатъка, когато искането е свързано с ценови параметри по сделката.
При отправено искане за промяна на неценови условия се дължи такса от 0.20%.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Банката възлага изготвяне на пазарна оценка на имота обезпечаващ кредита.
Оценката се изготвя от лицензиран експерт оценител, за което се заплаща такса от 120 лв.
Други такси Поръчай консултация по време, на която подробно ще бъдат обсъдени всички такси и възможностите за договаряне на преференции.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно лихвените условия.
Отстъпки и промоции По кредита е възможно да бъдат договорени и допълнителни отстъпки от тарифата.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителни застраховки Имот и Живот.
Застраховка Живот Банката предлага застрахователен пакет Кредитна протекция с месечна премия от 0.0343% върху размера на кредита.
Премията е за сметка на кредитополучателя и е калкулирана в месечната вноска по кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот Застрахователна премия 0.1100% начислявана върху остатъка от главницата.
Застраховката е на годишна база.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максимален процент на финансиране 70% от пазарната оценка на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит и приложение към него - формуляр на банката.
Документи за самоличност - лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на имота.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без ангажимент от страна на работодателя за превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Няма изискване за поръчителство.
Ако при разглеждане на искането, кредитният риск бъде оценен като висок е възможно да бъде поставено условие за осигуряване на поръчител по сделката.
Обезпечение Вписване на първа по ред ипотека на имота обезпечаващ кредита.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималната възраст при изтичане срока на кредита и за жените и за мъжете е не повече от 70 г.
Условия за чуждестранни граждани Без опция за предлагане на кредита на чуждестранни граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Всички параметри по кредита, както и допълнителни условия, които е възможно да бъдат поставени, ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Пояснения на условията Условията на банката ще бъдат обсъдени при запитване.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Нецелеви ипотечен кредит с висок процент на финансиране до 70%.
Усвояване на средства от кредита се допуска без разходооправдателни документи.
Дълъг срок на погасяване от 25 г.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 лв. със срок на погасяване 22 г. и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв., месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск – 0.3%, срок на кредита: 22 г., общи разходи по кредита за потребителя – 65 200.83 лв., лихвен процент – 6.00%, ГПР - 6.97 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 135 200.83 лв.