Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Стандартен ипотечен кредит в лева | УниКредит Булбанк | За покупка на жилище, строителство, рефинансиране | С доход над 2600 лв.

Стандартен ипотечен кредит в лева | УниКредит Булбанк | За покупка на жилище, строителство, рефинансиране | С доход над 2600 лв.
Организация: УниКредит Булбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 977915 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор след представяне на пълния комплект от документи.
Необходимите документи за изготвяне на становище по кредита са предварително комуникирани с кредитополучателя.
Пояснения
Пояснения Задължително условие на банката е кредитоискателят да работи по трудови правоотношения.
Документално доказан нетен доход над 2600 лв.
Ангажимент за превод на работна заплата от страна на работодателя.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За ремонт или строителни и довършителни работи.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период Банката допуска гратисен период, както следва:
- до 12 месеца за главницата;
- до 6 месеца за лихвата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Променлива лихва формирана от осреднен депозитен индекс и надбавка - 2.80%.
Вид лихва Лихвеният процент е плаващ за целия срок на кредита.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит - 0.30%
Таксата се начислява върху размера на кредита и се дължи след получаване на окончателно решение.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за поддържане на разплащателна сметка - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване се дължи единствено през първата година от срока на кредита.
Таксата е в размер на 1% и се начислява върху погасяваната сума.
Такса за предоговаряне / промяна При отправено искане за предоговаряне на ценовите условия се дължи такса от 1% върху остатъка от кредита.
При искане за промяна на неценови параметри - 0.20%.
Таксата се заплаща при подписване на анекс за промените по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Банката възлага изготвяне на експертна оценка на имота, който ще бъде обезпечение по кредита.
Оценката се изготвя от лицензиран оценител избран от клиента.
Такса за изготвяне на оценка 120 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за уточняване на всички подробности и такси.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъде обсъдено ценообразуването и лихвените условия.
Отстъпки и промоции По кредита е възможно да бъдат договорени допълнителни отстъпки спрямо индивидуалния рисков профил на клиента.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителни застраховки.
Допълнителна информация за застраховките и сравнение на условията при провеждане на консултация.
Застраховка Живот Застраховка Кредитна протекция с месечна премия 0.0343%, начислявана върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот Застрахователна премия от 0.1100%, начислявана върху остатъка от кредита.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Банката допуска висок процент на кредитоспособност - дълг/доход 70%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максималната сума на кредита е 80% от пазарната оценка, изготвена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит и приложение към него - бланки на банката.
Документи за самоличност - лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доказване на дохода.
Потвърждение за превод на работна заплата по сметка в банката.
Договор за кредит - при рефинансиране.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР и количествено-стойностна сметка.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на работна заплата, потвърдено с документ от работодателя (бланка на банката).
Поръчители Не се изискват поръчители.
Възможно е в процеса на одобрение на кредита да бъде поставено условие за привличане на поръчител/и.
Обезпечение Първа по ред ипотека на закупувания или на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  При изтичане срока на кредита, максималната възраст на кредитополучателя не трябва да бъде повече от 70 г., както за жените, така и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Обсъждане на параметрите при безплатна консултация, която може да заявите още сега.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие и коментар по всички възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране до 80%.
Гратисен период за главница и лихва.
Избор на погасителен план - с равни или с намаляващи месечни вноски.
Дълъг срок на погасяване - до 35 г.
Бързо одобрение.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 лв. със срок на погасяване 22 г. и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв., месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск – 0.3%, срок на кредита: 22 г., общи разходи по кредита за потребителя – 65 200.83 лв., лихвен процент – 6.00%, ГПР - 6.97 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 135 200.83 лв.