Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ОББ | За покупка на жилище, ремонт или СМР | Без превод на заплата | Предварително одобрение

Ипотечен кредит в лева | ОББ | За покупка на жилище, ремонт или СМР | Без превод на заплата | Предварително одобрение
Организация: ОББ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор след набавяне на необходимите документи.
Възможно е получаване на предварително одобрение в рамките на 1 ден на база доходи без да се обследва имота.
След представяне на документи за имота се получава окончателно одобрение.
Пояснения
Пояснения Кредитът се предоставя на лица заети по трудови правоотношения или упражняващи свободни професии.
Не е задължително дохода да бъде превеждан по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За ремонт или строителни и довършителни работи.
За рефинансиране на аналогични кредити.
Гратисен период Не се допуска гратисен период по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 2.95% за кредити с размер над 60 000 лв.
3.95% за кредити с размер до 60 000 лв.
Вид лихва Променлива лихва формирана в зависимост от размера на кредита, както следва:
- РЛП + фиксирана надбавка 2.75%, не по-малко от 2.95%
- РЛП + фиксирана надбавка 3.75%, не по-малко от 3.95%
Еднократни такси за кредита Таксата за разглеждане на искането за кредит и оценка на кредитния риск - 200 лв.
Месечни и годишни такси за кредита По кредита няма допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, по която се усвоява и погасява кредита - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване При предсрочно погасяване през първата година от срока на кредита се начислява 1%.
След първата година до крайния срок на кредита, не се дължи такса за предсрочно погасяване в случай на заявено искане от страна на кредитополучателя.
Такса за предоговаряне / промяна Такса за предоговаряне на условията по кредита - 35 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата за изготвяне на експертна оценка зависи от вида на имота, а именно:
- за оценка на апартамент - 130 лв.
- за оценка на къща - 190 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други такси Всички такси ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Коментар относно лихви, такси и възможност за договаряне на отстъпки при заявяване на консултация.
Отстъпки и промоции Възможно е договаряне на отстъпки в зависимост от сделката и след обследване на дохода.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителна застраховка на недвижимия имот.
Застраховка Живот не се изисква.
Застраховка Живот Не е задължителна.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховката е за сметка на кредитополучателя.
Застрахователната премия се начислява върху остатъка по кредита.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност максимум 65%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) До 85% от пазарната стойност на имота, която се определя от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Молба-декларация за ипотечен кредит - бланка на банката.
Копие на лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Документи доказващи доходите.
Документи за собственост на придобивания имот.
Количествено-стойностна сметка и договор за извършване на СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка от лицензиран оценител.
Превод на заплата Без задължително условие за превод на доход по сметка в банката.
Поръчители При оценка на кредитния риск е възможно да бъде изискано поръчителство с цел минимизиране на по-висок риск.
Обезпечение Вписване на първа по ред ипотека на закупувания или друг имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Ограничението за възрастта е 70 г. за жените и за мъжете при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Възможно е предоставяне на кредит на чужди граждани при условие, че отговарят на допълнителни изисквания на банката.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за професионална консултация.
Пояснения на условията Коментар на параметрите по кредитната сделка при безплатна консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Промоционална лихва.
Висок процент на финансиране до 85%.
Без застраховка Живот.
Бързо одобрение, включително и възможност за предварително одобрение на база доходи.
Бонус - кредитна карта.
ЗАЯВИ Сравни