Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на имот, строеж, рефинансиране | Пакет Уют ДСК PAY+ | Гратис до 24 месеца

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на имот, строеж, рефинансиране | Пакет Уют ДСК PAY+ | Гратис до 24 месеца
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 400000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи и възможността за предоставяне на пълния комплект.
Пояснения
Пояснения Условие на банката е кредитоискателят да работи на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на изграждане.
За покупка на земя.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период Гратисен период по главницата в зависимост от целта на кредита:
- до 12 месеца при покупка;
- до 24 месеца при строителство.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Променлива лихва за срока на кредита от 3.29%.
Лихвеният процент се определя след като се определи рисковия профил на клиента и е в границите между 2.80%-4.29%.
Вид лихва Плаваща лихва, която се образува от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%.
При рефинансиране на кредити за суми над 30 000 лв., такса за разглеждане не се дължи.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса на пакета - 4.50 лв.
*Месечната такса включва пакет от предлагани услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване При погасяване на суми по кредита се начислява такса:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При договаряне на лихвени условия по вече действащ кредит се начислява такса от 1% върху остатъка, но не повече от 500 лв.
При промяна датата на падеж не се дължи такса.
При отправено искане за промени по други параметри на кредитната сделка се дължи такса от 50 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Експертната оценка се възлага от банката и изготвя се от независим експерт оценител.
Таксата за оценката се заплаща от кредитоискателя и се определя в зависимост от имота - в диапазона от 120 лв. до 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за вписване на ипотека - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат обсъдени таксите на банката.
Коментар за лихвите и таксите Посочената лихва е валидна при ползване на:
- пакет ДСК Pay+
- ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.

При рефинансиране на кредит от друга банка над 30 000 лв. - няма такса за разглеждане на документите.

Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне е възможно след оценка на риска на кредитополучателя и сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Без застраховка Живот на кредитополучателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот с покритие на всички основни рискове е задължителна.
Застрахователната премия е 0.10% и се начислява върху стойността на имота.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Съотношението дълг към дохода не трябва да надвишава 70%.
Остатък на член от семейството след приспадане на вноските по кредитните задължения - 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) При рефинансиране до 95%.
При всички останали случай до 90%.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Изисква се превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Няма изискване за поръчители.
Банката си запазва правото в хода на разглеждане на кредита и при наличие на обстоятелства да постави условие за поръчителство.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г. при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Допуска се финансиране с доходи от чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Максимален срок на кредита:
- при обезпечение с жилищен имот - 30 г.;
- при обезпечени с нежилищен имот - 25 г.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - 90%, а при рефинансиране до 95%.
Гратисен период до 24 месеца.
Не се изисква застраховка Живот.
Максимална възраст на кредитополучателя 75 г.
Избор на погасителен план, включително и индивидуален погасителен план.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 386,56 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 140 775,68 лв, ГПР – 4,29% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 4,10%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв, Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.