Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит за жилище в лева | Експресбанк | За покупка, строеж или рефинансиране | Фиксирана лихва за 10 г.

Ипотечен кредит за жилище в лева | Експресбанк | За покупка, строеж или рефинансиране | Фиксирана лихва за 10 г.
Организация: Експресбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 300000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 3 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Определя се от възможността за предоставяне на пълния комплект документи, необходими за стартиране на предложение за одобрение на кредит.
Пояснения
Пояснения Кредитоискателят да бъде работещ на постоянен трудов договор с възможност работодателят да превежда заплатата по сметка в банката или част от нея, която да покрива минимум 110% от месечната вноска по кредита.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище, включително на ведомствено/общинско жилище.
За строителство и ремонт.
За рефинансиране на кредит от друга банка.

Гратисен период Възможно е договаряне на гратисен период по главницата при кредит за строителство.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 4.49%
Вид лихва 2.99 % фиксиран годишен лихвен процент за 24 месеца.
4.49 % фиксиран годишен лихвен процент за следващите 96 месеца
4.49 % променлив лихвен процент за кредити в лева за останалия срок.
Еднократни такси за кредита Таксата за разглеждане на документи варира от 260 лв. до 580 лв. и се определя от сумата на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита Няма допълнителни месечни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 1.79 лв. такса за разплащателна сметка.
Сметката е необходима за усвояване на суми от кредита и погасяване на месечните вноски.
Такса за предсрочно погасяване Начислява се 1% върху погасяваната сума през първата година от срока на кредита и 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При отправяне на искане за предоговаряне на условия по действащ кредит, се начислява такса от 1.5% върху остатъка по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на пазарна оценка на недвижимия имот се дължи такса от 110 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други такси Подай запитване за допълнителна информация.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно ценообразуването и лихвените условия.
Отстъпки и промоции Възможно е договаряне на допълнителни отстъпки в зависимост от индивидуалните особености на сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Разходите за застраховки на недвижимия имот и Живот са за сметка на кредитополучателя.
Застраховка Живот Застрахователната премия варира между 0.36% - 0.56% в зависимост от размера на кредита.
Премията се начислява върху остатъчния размер на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот Застрахователна премия от 0.1000 %.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност от 50% до 65%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максимален размер на кредита 85% от пазарната цена на имота предмет на сделката.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Документ доказващ доходите.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка от лицензиран оценител.
Превод на заплата Изискване за превод на работна заплата или част от заплатата по сметка в банката.
Поръчители По кредита не се изискват поръчители, но при оценка на риска е възможно да бъде поставено като условие да бъде привлечен поръчител.
Обезпечение Вписване на първа по ред ипотека върху недвижимия имот.
При наличие на предходна ипотека е необходимо да се предприемат съответните действия за заличаване.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  При изтичане срока на кредита, възрастта на кредитополучателите не трябва да надвишава 70 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Възможни са изключения.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за коментиране на всички възникнали въпроси.
Пояснения на условията Подай запитване за информация по всички възникнали допълнителни въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване за консултация.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за 10 г.
Висок процент на финансиране - 85%.
Възможност за избор на погасителен план.
ЗАЯВИ Сравни

ГПР – 5.00% за лева; Фиксиран лихвен процент за първите 24 месеца - 2.99% Фиксиран лихвен процент за следващите 96 месеца - 4.49% Променлив лихвен процент за останалия срок на кредита - 4.49% за лева; - Месечна вноска за промоционален период от 24 месеца - 334.28лв.; - Месечна вноска за останалия период – 396.21лв.; Брой месечни вноски – 360 месеца; Такса Одобрение – 380 лв.; Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.; Такса за оценка на имот 110 лв.; Държавна такса за вписване на ипотека 75лв; Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 6226.15 лв**.; Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 1347 лв.; Обща дължима сума – 143 641.70 лв.