Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Видове ипотечни кредити

Какъв вид ипотечен кредит да избера?

 

Ипотечните кредити се разделят условно на целеви ипотечни кредити и нецелеви ипотечни заеми. При първите усвояването на заема е с конкретна цел: за покупка на жилище, за ремонт и довършителни работи, за строеж, за рефинансиране на задължения и други. Нецелевите ипотечни кредити се отпускат без да се посочва за какво ще се изразходват получените средства. Тези кредити имат различни маркетингови наименования: ипотечни кредити за текущи нужди, потребителски ипотечни кредити, потребителски заеми с ипотека и т.н.

 

Всички ипотечни кредити

 

Сравнение на всички видове ипотечни кредити:

 

В различните банки можете да срещнете различни маркетингови наименования на ипотечните кредити: жилищни ипотечни кредити, кредити за първи дом, кредит за покупка на апартамент, ипотечен потребителски кредит, ипотечен заем за текущи нужди, потребителски кредит с ипотека, ипотечен потребителски заем и т.н.

 

Целеви ипотечни кредити

 

При целивите ипотечни кредити банката превежда сумата директно на продавача или на изпълнителя, когато става въпрос за ипотечен кредит за покупка на апартамент, ремонт или строителство.

 

Кредит за покупка на недвижим имот

 

Размерът на кредита се определя по множество условия, като сред основните параметри са:
- Размер на кредита спрямо покупна цена на имота - финансирането може да бъде в границите от 80 до 100% от стойност на сделката или пазарната оценка, като това зависи от кредитната политика на съответната банка.
- Пазарна стойност на недвижимия имот, който ще послужи за обезщетение – пазарната цена на имота се определя от оценители, които са служители на банката или са независими експерти. Процентът на финансиране спрямо пазарната оценка варира в границите от 50 до 95% и в малки изключения до 100%.
- Доходи на кредитоискателя или домакинството - тук отново всяка банка има своя политиката и изисквания, но размера на постоянните доходите има определящо значение за разрешаването на кредита и максималния допустим размер на финансирането. Най-общо изискванията са погасителните вноски по всички кредити да не надвишават 60% от месечния доход, като всеки случаи следва да се разглежда индивидуално и по изключение може да се постигне и по-висок процент на задлъжнялост.
- Максимален размер на ипотечен заем – най-често максималната сума на кредита се формира на база покупната цена на имота и доходите, но освен това има определени максимални лимити за разрешение, които се достигат в редки случаи за изключително скъпи имоти. Подобни случаи отново може да се разгледат по изключение и да се кандидатства за по-голям от определения максимален лимит на кредита.
- Погасителен срок – най-често погасителния срок зависи от възможностите за погасяване, разполагаемия доход и желанието на кредитоискателя, но има изискване и за максимална възраст на кредитоискателя в края на погасителния план, като срока на кредита може да достигне и 25 или 30 години, а някои банки предлагат и кредити с погасителен план за 35 години.

 

Ипотечен кредит за ремонти и реконструкции

 

Кредитите за ремонти се считат за целеви, тъй като сумата следва да бъде изразходвана за ремонт. Усвояването може да бъде с превод на кредита по сметка на изпълнителя, но може заема да се ползва и в брой. При някои от банките е достатъчна предварителна план сметка за размера на разходите, като усвояването може да не бъде целево и задължително по сметка, а сумата да се изтегли в брой. В други банки сумата също може да се усвои в брой, но има изисквания за последващо предоставяне на документи за доказване на разходите. Условията са различни и по отношение на етапите, като може цялата сума да бъде усвоена еднократно, но може да има и изисквания за преводи на траншове в зависимост от етапа на изпълнение на ремонта или реконструкциите, като целта при поетапното усвояване е освен целево усвояване да се извършва и контрол върху етапите и качеството на изпълнение. Възможно е финансиране на разходите за ремонти на 100%, но би могло да има и изисване за самоучастие или частично финансиране.

 

Ипотечен кредит за строеж на къща

 

Ипотечните заеми за строеж на собствена къща или жилищна сграда са много често срещаните видове целеви кредити. Размерът на кредита отново зависи от доходите, размера на разходите за изграждане и собственото участие. В стойността на строителството се включват всички разходи за изготвяне на строителната документация, строителните разрешения, архитектурни проекти и т.н., като тези разходи в някои от банките може да бъдат приети за собствено участие, а в други банки може да има изискване за доказване на разходите. Условията за обезпечаване на кредитите за строеж могат да бъдет много различни – в някои от банките има изискване първоначално да бъде ипотекиран завършен апартамент или друг недвижим имот и в последствие при завършване на строителството да бъде на правена замяна. В други банки се приема за обезпечение земята и правото на строеж, като може да има условия за първоначално влагане на собственото участие или достигане на определено ниво на строителството или за доказване на собственото участие. Разбира се, всеки случаи следва да се разглежда индивидуално и могат да бъдат договаряни различни условия за финансиране.

 

Ипотечни кредити за текущи нужди или нецелеви ипотечни кредити

 

В някои от банките и кредитните компании се предлагат така наречените кредити за текущи нужди или нецелеви ипотечни кредити, при които няма изискване за предоставяне на разходооправдателни документи.

 

Какъв кредит можете да получите?