Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Предоговаряне на ипотечен кредит

Как да се възползваме от по-ниските лихви по ипотечните кредити?

 

Текущите ниски нива на лихвите по ипотечните кредити повишават интереса на кредитополучателите към рефинансиране или предоговаряне на съществуващи кредити. Положителен фактор в полза на клиентите е и засилената конкуренция между банките за привличане на нови клиенти, като особен интерес предизвикват клинтите търсещи най-вече за жилищни кредити. В този благоприятен момент бихме могли да използваме възможността да подобрим условията по ползвания от нас ипотечен кредит.
Най-важното е да знаем, че инициативата за договаряне на по-добри условия трябва да бъде от нас като кредитополучатели.

 

 

Първа стъпка за намаляване на лихвите по ползвания кредит

 

Първо трябва да се информираме какви условия предлагат другите банки. Разумно е да потърсим индивидуални оферти с най-изгодните условия от най-агресивните банки в ипотечното кредитиране. Важно е офертите, които получаваме да бъдат адресирани към нас конкретно с цел обслужващата ни банка да „прочете“ сериозния ангажимент отправен лично към нас. Представянето на общодостъпни оферти, когато преговаряме за по-добри условия, не e “достатъчно” силен аргумент в преговорите, тъй като те са общовалидни за всички, а не са насочени индивидуално към нас.

 

Как да поискаме намаление на лихвите в обслужващата ни банка?

 

След като сме получили индивидуални оферти за рефинансиране, следва да посетим офиса, в който ни е отпуснат ипотечния кредит, който желаем да предоговорим. Защо точно там? Именно офисът на банката, където ни е отпуснат кредита, има най-голям интерес да запази експозицията на клиента и служителите биха положили усилия да се доближат до най-добрата оферта и да подобрят условията по ползвания от вас кредит. За банката е важно да запази клиента и ползвания кредит, тъй като това е вече разчетена експозиция и целта е да се запазят предвидените приходи от лихви.

 

Безплатна консултация за рефинансиране

 

 

Подаване на молба за предоговаряне на условията по ползван ипотечен кредит

 

Заедно с подготвените оферти следва да подадем молба за промяна на параметрите по ползвания ипотечен кредит. С искането ни за промяна на лихвения процент по кредита, трябва да акцентираме върху лоялността ни към банката и коректното обслужване на задълженията по договора. Също така е добре да изброим и какви допълнителни продукти и услуги ползваме. По този начин, банката ще бъде наясно, че има опасност да загуби добър платец, ползващ освен ипотечен кредит и допълнителни услуги, от които формира добра доходност за банката.

 

Какво да правим при получен отказ за намаляване на лихвите?

 

Възможно е отговора на банката да не е удовлетворителен за нас. Основна причина e, че банките не са склонни да предоставят по-ниски лихви на съществуващите си клиенти, за разлика от по-атрактивните условия за нови за клиенти. Трябва да имаме предвид, че когато предоговаряме кредит ние сме съществуващи клиенти за банката ни, а когато търсим рефинансираме, ние сме нови клиенти за другата банка и често получаваме по-добри условия. Обикновено в такива случай, банката предлага компромисен вариант на лихвата (междинно ниво). И това е така, защото банката е възможно да ни даде аргумент, че рефинансирането не е най-удачно от гледна точка на разходите за рефинансиране, повторно набавяне на документи за кандидатстване и учредяване на нова ипотека.
Получената оферта е добре да бъде с поне 1% по-добра лихва в сравнение с условията по ползвания от нас кредит, защото именно при такава разлика е икономически обосновано да рефинансираме ипотечния си кредит, като го прехвърлим в банката с по-добрите условия. По този начин като контрааргумент може да изтъкнем, че разликата е достатъчно голяма и евентуаното прехвърлянето на кредита би имало икономически смисъл за нас.

 

Поискайте предоговарянето да бъде без такси за разглеждане

 

Освен намаление на лихвата в искането за предоговаряне е добре да отбележим, че желаем предоговарянето да бъде без такса, тъй като в банковите тарифи са заложени такси за разглаждане при искане за предоговаряне и промяна на условията. Едновременно с това е добре да сме съобразили и в конкурентната оферта да сме договорили при рефинансиране таксата за управление да отпадне. Тогава ще имаме всички аргументи да отстояваме и съответно след разглеждане на искането ни, да получим желания лихвен процент.
Всичко това е постижимо, тъй като банките в борбата си да спечелят нови клиенти, се стараят да покриват входните разходи на клиента, включително и нотариалните такси, за да има смисъл за кредитополучателя да пристъпи към прехвърне на кредита в новата банка.
Дори и да не получим по-добра лихва в сравнение с конкурентните оферти, вероятно ще получим поне същите или сходни условия с конкурентната банка, а в случая това има смисъл, тъй като ще сме си спестили загубеното времето за разглеждане и прехвърляне на кредита в друга банка.

 

Сравнете всички условия и не забравяйте някои малки, но важни детайли

 

Трябва да сравняваме абсолютно идентични оферти и не трябва да изпускаме малките, но важни подробности. Важно за сравнението на банковите оферти е например застраховките живот и имущество от кой се покриват – от банката или от кредитополучателя?
Ако застраховките са за сметка на кредитополучателя, ще имаме ли възможност индивидуално да изберем застраховател и да договорим премията по застраховките? Ако получим по-изгодна оферта от застраховател, банката ще приеме ли тази застраховка?
Това е от съществено значение, тъй като разходите по застраховките при ипотечните кредити са съществни, особено като се има предвид, че тези кредити са дългосрочни и застраховките се подновяват всяка година.
Важно е да отчетем и разходите за ипотека, тъй като те са от значение за вземане на решение при рефинансиране и ще бъдат използвани, като довод от обслужващата ви банка.
При предоговаряне на лихвите по ползван ипотечен кредит, може да използвате случая да сравните и другите ползвани банкови услуги - лихви по ползван потребителски кредити, кредитни карти, застраховки, такси за банково обслужване и други.

 

Ако вече сте направили всичко и все още нямате резултат

 

След изчерпване на всички останали възможности за договаряне, добър ход в преговорите за намаляване на лихвата в обслужващата ни банка е да заявим издаване на Писмо за ангажимент. Писмото за ангажимент се издава от банката, когато в друга банка вече е разрешен кредит за рефинансиране, има подписан договор и сме на етап заличаване на ипотеката. С отправеното искане за издаване на такъв официален документ, банката ще бъде наясно, че процедурата по одобрение на кредит в другата банка е финализирана и остава единствено учредяване на обезпечението. Въпреки, че това би означавало, че процеса в другата банка е на финала, все още настоящата ни банка би могла да реагира с по-добри лихвени условия, защото е ясно, че ние като кредитополучатели все още не сме направили разходи по кредита, нито за вписване на нова ипотека.

 

Какво е важно да знаем предварително, за да очакваме успешно предоговаряне?

 

Всичко описано по-горе може да бъде постигнато при определени предварителни условия, на които трябва да отговаряме, за да можем да очакваме положително развитие и получаване на по-добри лихви при предоговарянето.

Най-общо това са основните изисквания, на които банките държат и са склонни да направят необходимото, за да задържат добрите си клиенти:

  • Кредита да е обслужван редовно и да не са допускани просрочия
  • Да имаме добра кредитна история
  • Да не сме в затруднено финансово състояние

Ако не отговаряме на тези основни изисквания, шанса да постигнем споразумение с банката, което да бъде в наша полза е минимален. Разбира се, това са основни условия и за разрешаване на рефинасиране в друга банка, като разликата може да бъде само, че в новата банка ще бъде направен анализ на текущото финансово състояние, доходите и историята за последните месеци.

 

 

Изгодно ли е да рефинансирам?

 

 

Сравнение на условията на ипотечните кредити във всички банки:

 

 

Какво да правя, ако моята банка не може да ми предложи по-добри условия?

 

Ако се окаже, че има много по-добри оферти и обслужващата ви банка просто не може да ви предложи конкурентни условия, може да пристъпите към реално рефинансиране на кредита в друга банка.

 

Безплатна консултация за рефинансиране

 

 

Имате просрочен кредит или влошена кредитна история?

 

Вижте вариантите за получаване на кредит при просрочени вноски или как да подобрите кредитната си история

 

Кредити с влошена кредитна история

 

 

Най-изгодните оферти от всички банки

Получаваш специални условия и сравнение на най-добрите оферти