Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Плаващ лихвен процент

Плаващ или променлив лихвен процент

 

Лихвата и начина на нейното формиране е от най-съществено значение за цената и оскъпяването на кредита, като това е от значение не само в момента на отпускане на кредита, но и за периода на погасяване.

 

При какви условия може да се промени лихвения процент?

 

Когато банките рекламират кредитите, които предоставят обикновено наблягат най-вече на лихвения процент. Когато говорим за променлив лихвен процент от съществено значение е не само какъв е предлагания процент, а също кога и при какви условия се променя.

 

Как се формира променливата лихва?

 

Както подсказва и самото наименование, променливият лихвен процент може да се варира за срока на действие на кредита.
При този вариант крайния лихвен процент се формира от променлива част (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка, която остава постоянна за целия срок на кредита.
Всяка финансова институция е задължена да публикува начина на изчисляване на референтния лихвен процент и при какви условия се променя.

 

 

Видове референтни лихвени проценти

 

  • Пазарни индекси, като SOFIBOR (за левове), EURIBOR (за евро), LIBOR (за щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове и други)
  • Основен лихвен процент на БНП или ОЛП
  • Индикатор формиран в комбинация от други конкретно посочени показатели и индекси
  • Собствен индекс на банката, който най-често също се формира от конкретни пазарни индекси и има посочена методология на изчисление

 

Изполвани референтни лихвени проценти

 

Най-често се използва пазарен индекс - когато се промени, настъпва промяна и в лихвения процент. Промяната може да бъде, както в увеличение, така и в намаление. Именно това е и основното предимство на променливия лихвен процент – ако пазарния индекс се понижи, то и лихвата по кредита ще се понижи.
Друг начин за изчисляване на РЛП (референтен лихвен процент) е комбинирането на няколко елемента. Тези елементи или индикатори са финансови и статистически измерители, които БНБ и НСИ официално обявяват и публикуват. Тези индикатори отразяват икономическата среда в България.
Всички банки трябва да публикуват на страниците си начина на образуване на РЛП, както и източниците, от където ползват стойностите на индикаторите.
Начина на образуване на РЛП не може да бъде променян едностранно от банката след като договора за кредит вече е сключен.

 

 

При какво покачване или понижение бихме имали промяна на лихвата за плащане?

 

Някой банки предвиждат т. нар. буфер при промяна на лихвата. Този буфер е своеобразен вид защита при нарастване на лихвите, тъй като увеличението няма да рефлектира незабавно по кредита ни. Когато условията на пазара се променят до такава степен, че се надхвърли този буфер, тогава ще се промени и лихвата по кредита независимо дали е в посока увеличение или намаление.
Не трябва да разчитате, че банката ще Ви уведомява при всяка промяна на лихвата и съответно на месечната погасителна вноска. За сумата на вноската би трябвало да получавате имейл, електронно съобщение или да виждате тази информация в онлайн банкирането, но също така е добре е периодично да се интересуваме за евентуална промяна чрез кредитния си консултант, за да сме сигурни, че имаме достатъчно средства за месечна вноска по кредита.

 

Предимства и недостатъци на променливата лихва?

 

Много често кредитите с променлива лихва са при по-изгодни условия в сравнение с кредитите с фиксирана лихва, като разликата зависи от конкретните условия на банките, но също така и от нивото на развитие на пазара и лихвените индекси. Иначе казано, ако очакваме понижение на лихвите, променливия лихвен процент може да бъде по-изгоден вариант. А също така, ако разликата между променлива и постоянна лихва е голяма, също може да се формира положителна разлика в полза на променливия процент (в случай, че няма повишение на лихвите).

 

За какво да внимаваме при ползване на кредит с променлива лихва?

 

Ако по сметката нямате достатъчно средства и лихвата се е променила в посока увеличение е възможно кредита Ви да излезе в просрочие. При просрочие се начисляват наказателни лихви, които трябва да бъдат платени и едва след като изцяло просрочието бъде погасено, може да осигурите достатъчно средства за следващата редовна месечна вноска. Ако просрочието не бъде изцяло погасено, рискувате да се натрупат допълнителни суми за погасяване и кредита да бъде в просрочие до следващата погасителна вноска, когато с приоритет ще бъдат погасени просрочените суми, а редовната главница от новата вноска отново ще остане непогасена. Така е възможно да се натрупат значителни суми за плащане по кредита, което да доведе до оскъпяване на кредита и влошаване на кредитната история.

 

Как разбирате, че имате промяна на вноската по кредита?

 

Ако поради увеличение на действащия променлив лихвен процент настъпи промяна във вноската Ви по кредита е добре да се информирате точно с каква сума се е променила вноската, за да може да осигурявате достатъчно средства. Както и има ли предходно задължение, което се явява неплатен остатък поради недостиг на средства по сметката. Така ще можете да контролирате точно плащанията си и няма да допуснете просрочие по кредита. В противен случай, освен че ще платите допълнителни непредвидени суми за погасяване на допуснатото просрочие, рискувате и кредита да стане нередовен. Този статус на кредита би се отразил негативно на по-късен етап, ако желаете промяна на условията по кредита или ако кандидатствате за друг кредит.

 

Заяви консултация за ипотечен кредит

 

 

Сравнение на кредити с плаваща лихва: