Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит за млади семейства

Жилищни кредити за млади семейства - преференции, отстъпки и облекчения

 

С какво жилищните кредити за младоженци и млади семейства се различават от стандартните ипотечни кредити и какви са предимствата на т.нар. младоженски заеми?

 

Краткият отговор е, че младите семейства ползват данъчни облекчения във връзка с платените лихви и разходите за застраховка живот. Младоженските жилищни заеми имат и някои други предимства, като например изгодните промоционалните и преференциални условия предлагани от банките за покупка на първо жилище и по-дългите максимални срокове на погасяване до 30-35 г. и други.

 

Какво можете да спестите от данъци?

 

Позволява се приспаднане от данъчната основа на направените през годината лихвени плащания по жилищния кредит и премиите/вноските за застраховки „Живот”.

 

Как да се възползвате от облекченията?

Младите семейства, които ползват ипотечни кредити могат да ползват данъчни облекчения, ако отговарят на определени изисквания. Всяко едно от по-долу изброените изисквания трябва да бъде изпълнено:

• договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
• данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
• ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
 

Безплатно запитване за ипотечен кредит

 


Трябва да сме наясно, че ако ползвания ипотечен кредит е в размер над 100 000 лв., то данъчното облекчение може да се ползва само за направените лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на кредита.
Друг важен момент е, че данъчното облекчение е до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие, че задълженото лице представи декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчно облекчения за същата данъчна година.

 

 

 

Как да заявим искането си за ползване на данъчните преференции?

Искането за ползване на данъчно облекчение се отбелязва в данъчната декларация, която следва да подадем в офис на НАП. Едновременно с това може да се възползваме и от данъчно облекчение по застраховка Живот, която заплащаме през годината. Облекчението е валидно независимо дали застраховката е свързана с ползвания ипотечен кредит или не. Единственото изискване е, че премията по застраховката е за сметка на кредитополучателят.
Всички кредитополучатели са задължени да имат застраховка Живот. Ето защо е важно да знаем, че плащайки премия по такава застраховка, ще имаме възможност да ползваме и облекчение.
Ако се възползвате от данъчно облекчение за млади семейсва ползващи ипотечен кредит, ще имате възможност да спестите до две месечни вноски по ползвания кредит.
При условие, че ползваме застраховка Живот, то може да намалим данъчната си основа до 10%.
Допълнително облекчение бихте могли да получите, ако данъчната декларация бъде подадена по електронен път.
Може да направим извода, че ако отговаряте на изброените условия едновременно може да се възползвате, както от облекчение по лихвените плащания, така и по отношение на платените застрахователни премии.

 

Какви документи е необходимо да набавим?

 

• Акт за граждански брак
• Справка за имотно състояние от Агенцията по вписванията
• Договор за ипотечен кредит подписан от кредитополучателят и от банката
• Погасителен план, в който са описани месечните вноски, както и размерите на главницата и лихвите по кредита. Погасителния план е необходимо да бъде заверен от банката.
• Документи (платежни нареждания, вноски бележки), удостоверяващи направените през годината вноски.
• Писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Всяка възможност за оптимизиране на данъците, които плащате трябва да бъде използвана. За това кой е най-добрия начин в конкретната ситуация, съвет може да Ви даде кредитен консултант.

 

 

Ако търсите най-добрите оферти за ипотечни кредити от всички представени банки, не се колебайте да оправите безплатно запитване и да си спестите много разходи и излишно обикаляне.

 

Искам да получа най-добрите оферти безплатно

 

Искате ли да разгледате стандартните банкови оферти?