Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечни кредити за чужденци

Как чуждестранни граждани могат да получат жилищен кредит в България?

 

Вижте кои банки предлагат кредити за клиенти без постоянно местожителство в страната и как можете да получите най-добрите условия от всички банки.

 

Вземи най-добрите оферти от всички банки

 

Условия за получаване на кредит от чужди граждани

 

Банките постоянно разработват нови кредитни продукти с цел да бъдат гъвкави и да могат да предложат финансиране за по-голям кръг клиенти. Такъв нетипичен кредитен продукт е ипотечен кредит за чужденци.
Не всяка банка предлага на чужденци възможността да бъдат финансирани с цел покупка на имот в страната ни. Но въпреки това няколко финансови институции предлагат и такъв продукт.
Разбира се има известни ограничения в сравнение със стандартните ипотечни кредити. Тези ограничения са продиктувани от наличието на по-висок риск за банката, финансирайки подобна сделка. Ето защо, всяка една банка има абсолютното право да разграничава ипотечния кредит за чужденци от другите видове ипотечни кредити и съответно да бъде по-рестриктивна по отношение на кредитополучатели без постоянно местожителство в страната.

 

Какви са основните изисквания при ипотечен кредит за чужденци?

 

  • Ако сте български или чуждестранен гражданин без постоянно местоживеене в страната
  • Работите по трудов договор от минимум 1 година
  • Редовно да обслужвате текущите си кредитни задължения
  • Имота, който ще бъде закупен с кредита не трябва да е обременен с тежести

 

Какъв размер финансиране може да ползваме?

 

Банките често финансират максимум до 70% от пазарната оценка на имота. Оценката се извършва от независим експерт оценител, възлага се от банката и се заплаща от кредитоискателя. Експертната оценка се изготвя в рамките на максимум 3 дни, а цената варира между 150-250 лева в зависимост от вида на имота предмет на оценка.

 

Каква може да бъде целта на кредита?

 

Освен, че с този вид ипотечен кредит може да бъде финансирана покупката на жилищен имот, банките дават възможност и да бъдат рефинансирани аналогични целеви кредити. Или с други думи, ако вече сте получил и ползвате кредит от банка за покупка на жилище и нямате постоянно местожителство в страната, но кредита, който обслужвате е с неблагоприятни за Вас параметри, винаги бихте могли да го рефинансирате от друга банка.

 

Искам да получа безплатна консултация

 

За какъв срок мога да ползвам кредита?

 

По отношение на срока на изплащане са налице рестрикции. Максималният срок най-често е до 25 години, като има банки, които предлагат кредита за чужденци за максимум от 15 години. Освен това има ограничение и във възрастта до крайния срок на кредита, като кредитополучателя не може да бъде по-възрастен от 65 години на падежа на кредита. В в по-консервативните банкови условия се включва и липсата на гратисен период по главницата.

 

Какви са лихвените условия?

 

Ипотечните кредити за чужденци най-често се предлагат единствено с плаваща лихва, която се формира от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка. Референтния лихвен процент е пазарния индекс за съответната валута (напр. Euribor, Libor или друг индекс). Погасителният план е възможно да бъде, както анюитетен, така и с намаляващи месечни вноски. Вида на погасителния план се определя от кредитоспособността на кредитополучателят.

 

Какви са изискванията по отношение на обезпечението на кредитите за чужденци?

 

  • Вписване на първа по ред ипотека на недвижимия имот предмет на сделката
  • Депозит на 3 или 6 месечни погасителни вноски – кредитополучателят депозира по сметка в банката предварително определен брой вноски, като същите се блокират по сметката с цел ползване на сумите при забавено плащане. В такъв случай банката има право да отблокира сумите и да погаси просроченото задължение.
  • Възможно е да бъде поставено допълнително изискване за финансово обезпечение – учредяване на залог на парични средства по сметки на кредитополучателят.

 

Какви застраховки е необходимо да бъдат сключени?

 

  • Застраховка на имота – тази застраховка е задължителна, като покритите рискове се определят от банката. Важно е да уточните възможно ли е да бъде направена при друг застраховател различен от застрахователя, с който работи банката. Това е така, защото бихте могли да договорите по-добри ценови условия при сключване на застраховката.
  • Застраховка Живот – често не е задължителна, но банките я препоръчват. Тя се сключва по преценка на кредитополучателят.
  • Възможно е да бъде поставено допълнително изискване за финансово обезпечение – учредяване на залог на парични средства по сметки на кредитополучателят.

По ипотечният кредит за чужденци също е възможно да се договарят ценови условия. Въпреки, че банките често не са склонни да правят допълнителни отстъпки от цената на кредита като се има предвид, че този вид продукт е по-рисков за тях в общия случай. Все пак има възможности и за допълнително договаряне на ценовите параметри по кредита.

 

Ползвайте професионален кредитен консултант

 

Ипотечния кредит за чужденци е доста специфичен продукт, защото параметрите като цяло се различават от стандартните кредити с ипотека. Има много особености, на които ако не обърнете внимание е възможно да оскъпите кредита си или да не стигнете до финализиране на сделката.
Ето защо е добре да се обърнете към професионален кредитен консултант, който ще бъде до Вас в процеса на предварителна подготовка, разглеждане и одобрение на кредита, като така ще бъдете сигурни, че сте избрали най-подходящия кредит при най-добрите условия.

 

Вземи най-добрите оферти от всички банки