Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Ипотечен кредит - данъчна оценка

Когато ползваме ипотечен или жилищен кредит, освен документите за доказване на дохода е необходимо да осигурим и документи за имота. В зависимост от сделката освен стандартните документи, в определени случай се изискват и допълнителни по специфични.

Един от задължителните документи за имота е удостоверение за данъчна оценка. Без наличието на данъчна оценка, която да бъде удостоверена по надлежния ред, сделката с конкретния недвижим имот не може да бъде изповядана независимо от вида й – покупко-продажба, дарение, учредяване на ипотека и други.

Издаването на данъчна оценка често пъти е свързано с доста главоболия. Причините за това могат да бъдат най-различни – от обикновени технически грешки допускани при издаването й до некоректно декларирани данни от собствениците на имота.

Ето защо е много важно непосредствено след издаването на данъчната оценка, тя да бъде проверена, за да не възникнат усложнения по сделката, ако има неточни или некоректни данни.

Едно от основните изисквания е всички данъци да бъдат платени. Ако в удостоверението фигурират неплатени данъци, то изповядване на сделка практически е невъзможно. Или с други думи казано, за да може собственика на имота да се разпорежда с него (да го продава, ипотекира и т.н.) задължително трябва всички задължения да бъдат платени.

 

 

Безплатно запитване за ипотечен кредит

 

 

Как да се сдобиете с удостоверение за данъчна оценка?

 

Данчъната оценка се издава от данъчна служба към съответната община по местонахождение на имота.

Удостоверението се заявява от собственика на имота. За издаване на удостоверение за данъчна оценка е необходимо да попълните заявление, да представите оригинал на документа за собственост и удостоверение за наследници при необходимост.

Допуска се заявяването за изготвяне на данъчна оценка да бъде направено и от всяко заинтересовано лице, но документа, с който се удостоверява данъчната оценка може да бъде получен само от собственика на имота или от изрично упълномощено от него лице. Ако имота е съсобственост, то тогава е достатъчно един от собствениците да се яви лично в съответната данъчна служба за получаване на удостоверението.

Обикновено срока, в който се издава данъчната оценка трае максимум до 14 дни. Може да бъде заявена и бърза поръчка, при която в рамките на 7 дни или експресна в рамките на 3 дни ще бъде издадена данъчната оценка.


Каква е валидността на данъчната оценка?

Всички издадени удостоверения до 30 юни на текущата година са валидни до тази дата. Издадените след 30 юни, са валидни до края на текущата година.


За какво да внимавате, когато получавате удостоверението за данъчна оценка?

  • Точно описани ли са квадратурата, адреса на имота и прилежащите им помещения /мазе или таван/. Всички параметри трябва да отговарят на записаните в документа ви за собственост без да има разминаване. При установяване на допусната грешка от страна на служителя издал удостоверението, е добре на момента да бъде отстранена. Ако не бъде отстранена своевременно, рискувате на по-късен етап съдията по вписванията да откаже да впише сделката, а таксите по сделката (нотариални, държавни такси за вписване) ще са платени, а реално сделката няма да може да се впише.
  • Срещу името на всеки собственик трябва да пише, че няма задължения. Ако фигурират задължения, то трябва да бъдат платени на момента. В такъв случай, оправомощения служител на данъчна служба ще коригира оценката на място.
  • Данъчната оценка се издава в 2 оригинални екземпляра. И двата екземпляра задължително се представят при нотариуса в момента на изповядване на сделката. Единият от тях остава при нотариуса по сделката, а другия в Агенцията по вписванията.
     

Как да изповядаме сделката?

 

След като сме избрали имота, който желаем да закупим и сме договорили цената, следва да подпишем предварителен договор за покупко продажба. Обикновено страните се договарят в предварителния договор да не фигурира реалната цена, а данъчната оценка, на която всъщност ще бъде прехвърлен имота. Целта е спестяване на разходи по прехвърлянето на имота. Това от своя страна крие и много рискове. Ето защо е добре да ползваме опитен кредитен консултант, който да ни съветва и съдейства при такъв вид сделки.


Какви са рисковете за продавача?

 

Продавача ще получи сумата, която фигурира в нотариалния акт. Ето защо е от изключителна важност в предварителния договор да бъде реалната цена на имота, а не данъчната оценка. Тъй като спестяването на средства за плащане на данъци е нож с две остриета, който може да доведе до загуба на значителна сума пари при неспазване на допълнителните най-често устни уговорки за крайна цена на имота.

Друго възможно негативно развитие на случай с прехвърляне на имот на данъчна оценка е, че купувачът дори и да е заплатил действително уговорената цена, то впоследствие може да отправи иск за връщане на сумата, платена над фигуриращата в нотариалния акт. При този вариант липсва основание за плащане на по-висока цена и е възможно съда да постанови възстановяване на сумата над сумата в нотариалния акт.


Какви са рисковете за купувача?

 

Най-същественият риск за купувача е, ако възникнат обстоятелства, на базата на които сделката бъде атакувана и успешно развалена по надлежният и предвиден в закона ред, загубите за купувача ще бъдат много големи.

Това е така, тъй като продавачът е задължен да върне на купувача сумата, която е записана в нотариалния акт, тъй като за по-високата сума не съществува официален документ между страните.

Рисковете при изповядване на сделките за покупка на имот чрез ипотечен кредит на данъчна оценка са много и трябва внимателно да бъдат прецезирани всички детайли. Може да се възползвате от услугите на кредитен консултант, който до известна степен ще Ви предпази и посъветва кой е най-добрия вариант при прехвърляне на имот.

 

Заявете безплатно получаване на най-добрите оферти за жилищни кредити и си спестите много разходи и излишно обикаляне на банките.

 

За получаване на индивидуални оферти

 

Ако искате да разгледате стандартните банкови оферти